SRFI 87: => in case clauses

by Chongkai Zhu

status: final (2006/10/18)